Skip to main content

Korova BOGO 8ths

BOGO 8ths Buy any Piroshkis 8ths, get a Big Apple Kush Mintz for $1

KURVANA

Buy any 1g Kurvana Cart, get a 1g Kurvana Cart for 0.01!

RAW GARDEN

Buy any Raw Garden Product, get a 3pck Raw Garden pre roll pack for 0.01  

RAW GARDEN

Buy any Raw Garden Product, get a 3pck Raw Garden pre roll pack for 0.01

RAW GARDEN

Buy any Raw Garden Product, get a 3pck Raw Garden pre roll pack for 0.01